top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De webshop www.aquaphor-waterfilters.be/www.aquaphor-waterfilters.nl  is een initiatief van:

Aquaphor Benelux BV
Kauwplasstraat 120
BE-3545 HALEN
KBC IBAN BE83 7340 6716 3415   BIC KREDBEBB
Bedrijfsnummer (BTW):  BE0798 981 872


In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via:


Email: info@aquaphor-waterfilters.be
Tel.:+32 471 407 313

Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

1. DEFINITIES

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Aquaphor Benelux BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘Aquaphor Benelux BV ’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aquaphor Benelux BV Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

"Consument": Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

"Producten": Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.

"Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen": Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

"Verkoopovereenkomst": Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2. INLEIDING

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Producten door Aquaphor Benelux BV  aan de Koper via de webshop www.aquaphor-waterfilters.be/www.aquaphor-waterfilters.nl.
Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.


In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

Aquaphor Benelux BV behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3. AANBOD EN AANVAARDING

3.1. HET AANBOD

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Aquaphor Benelux BV engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert Aquaphor Benelux BV hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert Aquaphor Benelux BV zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten.


Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Aquaphor Benelux BV . Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.


Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.


Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is Aquaphor Benelux BV niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Aquaphor Benelux BV worden gecorrigeerd.


In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke en of unieke producten, contact opnemen met Aquaphor Benelux BV . In dat geval zal Aquaphor Benelux BV een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2. DE PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling van het ondernemingsnummer. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.


LET OP: hoewel Aquaphor Benelux BV alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot bijkomende kosten, zoals internationale verzendingen (buiten EU) en supplementaire verzekering. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten zijn steeds voor rekening van de Koper en worden pas na orderbevestiging meegedeeld.

Aquaphor Benelux BV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

VERZENDINGSKOSTEN:

Zone België/Zone Nederland 
Standaard levering door Bpost of DPD: 6,90 euro

 

3.3. DE AANVAARDING


Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Aquaphor Benelux BV moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Aquaphor Benelux BV zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Aquaphor Benelux BV kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Aquaphor Benelux BV de Koper hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Aquaphor Benelux BV het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.


Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Aquaphor Benelux BV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. BETALING

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper Aquaphor Benelux BV hieromtrent binnen de zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.


Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website.

Aquaphor Benelux BV neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Stripe staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.


Bij wijze van uitzondering en in afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. Betaling via overschrijving gebeurt aan:

Aquaphor Benelux BV

Kauwplasstraat 120 

BE-3545 HALEN

KBC IBAN BE83 7340 6716 3415   BIC KREDBEBB

De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Aquaphor Benelux BV zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Aquaphor Benelux BV alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Aquaphor Benelux BV na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Aquaphor Benelux BV stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Aquaphor Benelux BV behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. VERZENDING & BEZORGING

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent Aquaphor Benelux BV zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. De vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Aquaphor Benelux BV er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Aquaphor Benelux BV spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Aquaphor Benelux BV doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald: PostNL), hetgeen invloed kan hebben op de levering. Aquaphor Benelux BV neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.


Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

Aquaphor Benelux BV draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.


De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Aquaphor Benelux BV bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Aquaphor Benelux BV is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

6. GEBREKEN EN KLACHTEN

Aquaphor Benelux BV heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.


De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.
Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Aquaphor Benelux BV, binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.


De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Aquaphor Benelux BV, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Aquaphor Benelux BV raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.


De garantie is niet van toepassing op:
Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquaphor Benelux BV of de producent.


Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.
Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Aquaphor Benelux BV is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.


Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Aquaphor Benelux BV deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Aquaphor Benelux BV is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

Iedere Consument beschikt over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.


De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;
- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van goedren die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;(Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
- Overeenkomsten waarbij de consument Aquaphor Benelux BV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter Aquaphor Benelux BV bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest ((Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)
De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Aquaphor Benelux BV;
- De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- Naam en adres van de Consument;
- Handtekening van de Consument;


Nadat hij Aquaphor Benelux BV op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Aquaphor Benelux BV, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.


Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Aquaphor Benelux BV zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Aquaphor Benelux BV worden niet terug betaald.


Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Aquaphor Benelux BV het recht om de terugbetaling op te schorten. Aquaphor Benelux BV betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Aquaphor Benelux BV is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.


Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Aquaphor Benelux BV verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. OVERMACHT

Indien Aquaphor Benelux BV door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Aquaphor Benelux BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Aquaphor Benelux BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Aquaphor Benelux BV en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Aquaphor Benelux BV hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacybeleid, te consulteren via de website van Aquaphor Benelux BV.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Aquaphor Benelux BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Aquaphor Benelux BV haar maatschappelijke zetel heeft.

PRIVACYBELEID

U bent zich er misschien niet altijd volledig van bewust, maar het gebruik van onze website houdt in dat u een aantal persoonlijke gegevens openbaar maakt. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens alle gegevens die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Het is voldoende dat de gegevens ons in staat stellen om een (directe of indirecte) link te leggen tussen een of meer gegevens en een individu.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, opgelegd door de wet. De belangrijkste wet die van toepassing is, is de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('Privacywet').


Uw privacy is erg belangrijk voor ons; wij willen hier heel duidelijk en transparant over zijn. Daarom hebben wij deze Privacy Policy opgesteld.


Wij gaan ervan uit dat de Gebruiker tijdens het gebruik van de website en de diensten ervan kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en heeft ingestemd met het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie die daarmee in overeenstemming is.


Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd of aangepast. Dergelijke wijzigingen worden duidelijk aangegeven in het Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om elke wijziging in dit document te onderzoeken en te melden; dit dient regelmatig te gebeuren. Elke wijziging die wij substantieel genoeg achten zal bovendien duidelijk aan u worden meegedeeld.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

 

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'verantwoordelijke voor de verwerking' en de 'bewerker'. Dit onderscheid is van groot belang om onduidelijkheid over verantwoordelijkheden te voorkomen.

 

1.1. Gegevensverwerker

De "verantwoordelijke voor de verwerking" is elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en de (juridische en technische) middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Aquaphor Benelux BV

Kauwplasstraat 120

BE-3545 HALEN

Bedrijfsnummer (BTW): BE0798 981 872
E-mail: info@aquaphor-waterfilters.be

Tel. : +32 471 407 313

 

1.2. Gegevensverwerker

De "gegevensverwerker" is de natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (gegevensoverdracht). Personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de gegevens te verwerken, mogen niet als verwerkers worden beschouwd (bv. werknemers of soortgelijk personeel).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft uiteraard zorgvuldig de verwerker geselecteerd. Wij hebben een verwerker gekozen die alle nodige garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op de uit te voeren verwerking. De gekozen verwerker voldoet tegelijkertijd aan alle andere eisen van artikel 16, § 1 Privacywet.
De verantwoordelijke voor de verwerking is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonsgegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op computersystemen of online cloud-portalen. De verwerker heeft professionele expertise op dit gebied opgedaan en beslist daarom op autonome wijze over de toepassing die het meest geschikt is om de gegevens te verwerken. Het is niet mogelijk om dezelfde professionele expertise te verwachten van de dataverwerker.

 

2. VOOR WELK DOEL WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor één overkoepelend doel, namelijk om u een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te bieden telkens wanneer u de website bezoekt. Afhankelijk van het feit of de gebruiker intensief gebruik maakt van de website of gebruik maakt van bepaalde diensten, kan het verzamelen van persoonlijke gegevens uitgebreider zijn.
De informatie die wij over u verzamelen, wordt in de eerste plaats verwerkt om ons te helpen de goede technische werking van onze website en de bijbehorende diensten te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de volgende (interne) doeleinden:


- Om de gebruikers toegang te geven tot hun gebruikersprofiel, waarmee ze een aankoop kunnen doen op onze webshop.
- Het leveren en verbeteren van onze (standaard en op maat gemaakte) diensten, waaronder facturering en facturatie, het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en nuttige of noodzakelijke aanbiedingen, het verzamelen en verwerken van meningen van gebruikers, alsmede het verlenen van ondersteuning.
- Om fraude, fouten en crimineel gedrag op de website op te sporen en te beschermen tegen alle vormen van fraude, fouten en crimineel gedrag op de website.


Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden doorgeven voor externe analyse zonder voorafgaande anonimisering.


Door gebruik te maken van onze website en de functionaliteiten ervan, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Aquaphor Benelux BV. Indien persoonsgegevens van derden worden verwerkt, verklaart Aquaphor Benelux BV uitdrukkelijk dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze persoon partij is of om op verzoek van deze persoon stappen te ondernemen voor het aangaan van een overeenkomst.


Gezien het feit dat technologie en innovatie niet te controleren zijn, is het onmogelijk om te weten hoe onze toekomstige website en diensten eruit zullen zien. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat een gegeven toestemming ook geldt voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten of functies, voor zover dit gebruik binnen de oorspronkelijke doeleinden van onze website ligt.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens via:

2.1. Via onze aankoopprocedure.

Om gebruik te kunnen maken van onze online aankoopprocedure dient u zich aan te melden en een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken. Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn om u te voorzien van een gepersonaliseerde service (bijv. geslacht, leeftijd, demografische inhoud, maar ook essentiële contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer). De gebruiker zal altijd de uiteindelijke beslissing hebben over de kwaliteit en kwantiteit van de persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt.

Wij zullen nooit gevoelige informatie verzamelen, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, religie, seksuele geaardheid of andere soortgelijke informatie.

2.2 Via diverse technische middelen.

Onze website gebruikt verschillende middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en mogelijke (technische) problemen op te sporen. Deze middelen omvatten onder andere:

- Cookies: deze informatie stelt ons in staat de gebruiker te herkennen en efficiënt gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website zoals inloggen, het winkelwagentje gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde advertenties tonen, etc. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring.


- Log-informatie: informatie zoals het IP-adres en andere gegevens met betrekking tot telecommunicatie.
- Informatie over het apparaat dat gebruikt wordt om de website te bezoeken, zoals hardware-, software- en netwerkinformatie.
- Lokale opslaginformatie.


De website verzamelt ook anonieme gegevens; dit zijn technische gegevens die alleen voor interne doeleinden worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op uw website.

2.3. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt. (Of zelfs aan derden doorgegeven)

Persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt voor interne doeleinden van Aquaphor Benelux BV. Daarom kunnen wij u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, verhuurd of op een andere manier worden overgedragen aan een derde partij die met ons verbonden is, tenzij:


- De gebruiker geeft zijn uitdrukkelijke toestemming;
- Een dergelijke overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn bij werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, enz;
- Een dergelijke overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde partij, die wij in het belang van de gebruiker (bijv. in geval van fraude);
- Een dergelijke overdracht is wettelijk verplicht (een belangrijk algemeen belang of recht staat op het spel);


U kunt er zeker van zijn; in geval van een fusie, overname, reorganisatie, reorganisatie, verkoop van al onze activa of substantieel al onze activa, of in verband met de verkoop van onze website, zullen wij gebruik maken van het hoogste niveau van beveiliging om uw persoonlijke gegevens te beschermen en u te voorzien van alle noodzakelijke informatie.

Aquaphor Benelux BV is een bedrijf naar Belgisch recht. De verwerking en/of overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie kan echter wel plaatsvinden. Volgens artikel 21 Privacywet mag de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie enkel plaatsvinden indien het land van eindbestemming in kwestie een adequaat beschermingsniveau waarborgt. Een adequaat beschermingsniveau moet van geval tot geval worden vastgesteld in het licht van alle omstandigheden waarin een gegevensoverdracht plaatsvindt.

Aquaphor Benelux BV garandeert dat geen gegevens worden doorgegeven aan derde landen zonder de nodige maatregelen te hebben genomen om te voldoen aan de vereisten van de Privacy Act. Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats indien één van de in artikel 2 genoemde gronden van toepassing is.

 

3. WORDEN ER OOK LOCATIEGEGEVENS VERZAMELD?

Analytische gegevens van Aquaphor Benelux BV tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om een waarschijnlijke locatie op een kaart weer te geven. Maar deze indicaties (op basis van IP-adressen) zijn helemaal niet accuraat, en dus grotendeels ontoereikend om de exacte locatie van een gebruiker te achterhalen.


Dit betekent dat wij deze locatiegegevens niet gebruiken om u te identificeren, maar alleen om de goede technische werking van onze website te garanderen.

 

4. MIJN RECHTEN ALS BETROKKENE?

4.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er zeker van zijn dat zijn persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Aquaphor Benelux BV garandeert bovendien dat deze verwerking altijd voldoende, evenredig en niet overdreven zal zijn.


Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren echter wel een archief van uw gegevens zolang uw account actief is of zolang uw persoonsgegevens noodzakelijk blijken om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Aquaphor Benelux BV heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de aard van de persoonsgegevens en staan in verhouding tot de mogelijke ernst van het risico.


De risico's van een accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot, en elke andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens worden tot een minimum beperkt. Helaas kan geen enkel risico volledig worden weggenomen. In geval van inbreuk op het IT-systeem van Aquaphor Benelux BV zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade en/of diefstallen tot een minimum te beperken.

4.2. Recht van bezwaar

Elke gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat enkel indien er voldoende legitieme en zwaarwegende redenen zijn die verband houden met zijn specifieke situatie. De uitzonderingen voorzien in artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet zijn ook van toepassing op dit recht van verzet. U kunt zich te allen tijde kosteloos en zonder verdere formaliteiten verzetten tegen de voorgestelde verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevens zijn verkregen met het oog op direct marketing.


U hebt ook het recht om de verwijdering en/of het verbod op het gebruik van al uw persoonlijke gegevens die verkregen zijn en die onvolledig of irrelevant zijn, beschouwd vanuit het oogpunt van het doel van de verwerking, te verkrijgen. Dit geldt ook voor alle persoonlijke gegevens waarvan de registratie, bekendmaking en bewaring verboden is, of persoonlijke gegevens die na het verstrijken van de toegestane termijn worden bewaard. Dit recht kan op elk moment, gratis en zonder verdere rechtvaardiging worden gebruikt.


De gebruiker oefent zijn recht uit via een ondertekend en schriftelijk verzoek aan Aquaphor Benelux BV, per post of per e-mail aan info@aquaphor-waterfilters.be. Aquaphor Benelux BV onderneemt de gepaste actie naar aanleiding van een verzoek binnen vijftien (15) werkdagen.

4.3. Recht op correctie

Aquaphor Benelux BV hecht veel belang aan een nauwkeurige gegevensverzameling. Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen daarom altijd worden verbeterd of zelfs gewist. Omdat het voor ons onmogelijk is om voortdurend op de hoogte te zijn van eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden van uw persoonlijke gegevens, is het aan u als gebruiker om onnauwkeurigheden of weglatingen te melden en de nodige aanpassingen te doen met betrekking tot de registratiegegevens.

Indien uw persoonlijke handelingen niet voldoende lijken te zijn, neem dan gerust contact met ons op via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan info@aquaphor-waterfilters.be. Aquaphor Benelux BV voert binnen vijftien (15) werkdagen de nodige acties uit door het toevoegen, corrigeren of verwijderen van de persoonsgegevens. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, zodat het mogelijk is dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Verkoop
Privacy
bottom of page